REKLAMAČNÝ PORIADOK

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE
1. Na zodpovednosť za vady Produktov, záruku a uplatňovanie práv z nich (reklamácie) sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonníka alebo aj len „OZ“), najmä ustanovenie § 619 a nasl. OZ a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

2. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má dodaný Produkt pri jeho prevzatí Objednávateľom. Pri Produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s Objednávateľom dojednaná nižšia cena. Pri použitých Produktoch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá najmä za vady Produktov spôsobené Objednávateľom a/alebo inými osobami a/alebo skutočnosťami na strane Objednávateľa (napr. nesprávnym skladovaním, údržbou alebo iným používaním Produktu Objednávateľom).

3. Ak nejde o Produkt, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý Produkt, zodpovedá Prevádzkovateľ za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Produktu v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a ak ide o použitý Produkt, záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Produktu Objednávateľom.

4. Ak má Produkt vadu, ktorú možno odstrániť, Objednávateľ má právo požadovať, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená a Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote podľa bodu 5.10. týchto VOP, odstrániť. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti Produktu, výmenu súčasti, ak tým Prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Produktu alebo závažnosť vady. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Produkt za bezvadný, ak to Objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

5. Ak má Produkt vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Produkt mohol riadne užívať ako Produkt bez vady, má Objednávateľ právo na výmenu Produktu alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tie isté práva má Objednávateľ v prípade, ak ide o odstrániteľné vady, avšak Objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Produkt riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady Produktu, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny Produktu alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

6. Reklamácia Produktov sa uplatňuje u Prevádzkovateľa. Reklamáciu Produktov možno uplatniť písomne, doručením písomnej reklamácie Prevádzkovateľovi na adresu Selekt, Dolná 19, 97401 Banská Bystrica, alebo elektronicky, doručením e-mailovej reklamácie  na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa obchod@vlasova-kozmetika.sk, a to v rámci záručnej doby. Spolu s doručením reklamácie Prevádzkovateľovi alebo bez zbytočného odkladu po jej doručení, vždy však ešte v rámci záručnej doby, je Objednávateľ povinný Prevádzkovateľovi na adresu  doručiť aj reklamáciou reklamované Produkty.  Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy bola Prevádzkovateľovi doručená reklamácia.

7. Prevádzkovateľ reklamáciu posúdi, určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa pritom rozumie ukončenie reklamačného konania odoslaním opraveného Produktu na adresu uvedenú Objednávateľom v rámci reklamácie (ďalej len „adresa Objednávateľa“), výmenou Produktu (alebo jeho súčasti) a odoslaním bezvadného Produktu (alebo bezvadnej súčasti) na adresu Objednávateľa, vrátením (t.j. vyplatením) Kúpnej ceny Produktu na účet uvedený Objednávateľom v rámci reklamácie (ďalej len „účet Objednávateľa“), vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny Produktu na účet Objednávateľa, odoslaním e-mailovej výzvy na prevzatie plnenia (výsledku reklamácie – napr. opraveného Produktu, ale aj zamietnutia reklamácie a reklamovaného Produktu) na e-mailovú adresu uvedenú Objednávateľom v rámci reklamácie (ďalej len „e-mailová adresa Objednávateľa“), ak Objednávateľ v rámci reklamácie uviedol ako spôsob prevzatia plnenia (výsledku reklamácie) jeho osobné prevzatie v sídle Prevádzkovateľa, ako aj odoslanie oznámenia o zamietnutí reklamácie a reklamovaného Produktu na adresu Objednávateľa. Prevádzkovateľ o vybavení reklamácie vydá doklad, a tento najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie odošle na adresu Objednávateľa (štandardne spolu s výsledkom reklamácie – napr. opraveným Produktom) a/alebo na e-mailovú adresu Objednávateľa, ak na základe vybavenia reklamácie nie je na adresu Objednávateľa zasielaný žiadny výsledok reklamácie (napr. ak je reklamácia vybavená vrátením Kúpnej ceny alebo vyplatením zľavy z Kúpnej ceny).

8. V prípade reklamácie má Objednávateľ právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu preukázateľne vznikli v súvislosti s uplatnením danej reklamácie. Toto právo treba uplatniť u Prevádzkovateľa, písomne - listom  alebo e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa . Náhrada nevyhnutných nákladov, ktoré Objednávateľovi preukázateľne vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie, bude Objednávateľovi poskytnutá spôsobom určeným dohodou Objednávateľa a Prevádzkovateľa (napr. vyplatením príslušnej sumy na účet určený Objednávateľom, poskytnutím zľavy v príslušnej hodnote na budúci nákup Produktov prostredníctvom stránok Obchodu atď.)

9. Prevádzkovateľ nezodpovedá najmä za vady, o ktorých Objednávateľ pred uzavretím Kúpnej zmluvy vedel a ktoré má dodaný Produkt pri jeho prevzatí Objednávateľom. Pri Produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s Objednávateľom dojednaná nižšia cena.

Košík
Počet položiek:   0
Cena:   0,00 €
Celý košík
Prihlásenie
Akcia
Vlasová kozmetika Liquify
Liquify
Liquify
9,90 €
Vlasová kozmetika BC Volume Boost Whipped Conditioner
BC Volume Boost Whipped Conditioner
BC Volume Boost Whipped Conditioner
9,90 €
Vlasová kozmetika Pearl Styler
Pearl Styler
Pearl Styler
7,80 €
Vlasová kozmetika Gloss
Gloss
Gloss
8,50 €
Vlasová kozmetika BC Oil Miracle Finishing Treatment
BC Oil Miracle Finishing Treatment
BC Oil Miracle Finishing Treatment
13,80 €
All rights reserved: Selekt Shop sk