Home   |   KADERNÍCI   |   VZORKOVNÍKY   |   Obchodné podmienky   |   Kontakt  

Obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Nákup prostredníctvom internetového obchodu www.vlasova-kozmetika.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že budú dodržovať tieto všeobecné obchodné podmienky. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kupujúceho zaväzujú od okamihu odoslania objednávky predávajúcemu.
Kúpnou zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim,ktorou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu. Kúpna zmluva obsahuje najmenej nasledujúce náležitosti:  
 • opis a množstvo tovaru
 • kúpna cena
 • spôsob zaplatenia kúpnej ceny
 • miesto a spôsob dodania tovaru kupujúcemu
 • identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá je vo veciach týkajúcich sa kúpnej zmluvy oprávnená konať za právnickú osobu, ak je kupujúcim právnická osoba
Predávajúci je prevádzkovateľ internetovej stránky elektronického obchodu na internetovej stánke www.vlasova-kozmetika.sk ,Patrícia Bibová-Selekt, so sídlom Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO - 37548212, IČ DPH - SK1020045642.

Kupujúci je každá  fyzická  alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar: produkty , ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.vlasova-kozmetika.sk .

Právny vzťah založený kúpnou zmluvou, ako aj všetky právne vzťahy s ním súvisiace (vrátane zodpovednodtných právnych vzťahov) sa spravujú právom Slovenskej republiky; neprihliada sa pritom na kolízne ustanovenia slovenského právneho poriadku.

Ak je kupujúcim podnikateľ (§ 2 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), pričom s prihliadnutím na všetky okolnosti je zrejmé, že uzavretie kúpnej zmluvy sa týka jeho podnikateľskej činnosti, vzťahujú sa na právny vzťah založený kúpnou zmluvou ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré sa týkajú "kupujúceho-podnikateľa".
Uzavretie kúpnej zmluvy sa považuje za týkajúce sa podnikateľskej činnosti kupujúceho najmä v prípade, ak v žiadosti o registráciu na internetovej stránke elektronického obchodu alebo v objednávke uvedie údaje, z ktorých vyplýva taký záver (najmä ak uvedie svoje identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty).

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je :
 1. povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom  množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
 2. povinný zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal právne predpisy SR
 3. povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané  právnymi predpismi
 4. povinný odovzdať tovar iba kupujúcemu, resp.ním poverenej osobe po preverení jej identifikačných údajov
 5. oprávnený navrhnuť kupujúcemu uzavretie dohody o zmene dodacej lehoty, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar v lehote určenej kúpnou zmluvou
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

NEZODPOVEDÁME
za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, za poškodenie zásielky zavinené poštou.
Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je:
 1. povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
 2. povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu v okamihu odoslania objednávky, v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
 3. povinný nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho
 4. povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
 5. oprávnený ( s výnimkou kupujúceho - podnikateľa ) bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom  zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
Kupujúci, nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom jeho prevzatia.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.12.2009.

ZÁRUKA A REKLAMÁCIA
Podanie reklamácie podlieha ustanovením nasledujúcich právnych noriem: Zákon 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa a Občiansky zákonník Časť 8, Hlava druhá, Odd. 4 - zvláštne ustanovené o predaji tovaru v obchode.
Záručná doba na tovar je viditeľne vyznačená na obale produktu, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú lehotu po dobu 24 mesiacov.  Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku.  Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
V PRÍPADE, ŽE TOVAR NEZODPOVEDÁ PREDSTAVÁM takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

DODACIE LEHOTY
Tovar, ktorý si u nás objednáte, Vám bude odoslaný najneskôr do 14 pracovných dní. Našou snahou je však odoslať ho v najkratšej možnej lehote, podľa toho, aká dodacia lehota sa pri tovare zobrazuje. Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene, adekvátne zabalený. Súčasťou zásielky bude aj daňový doklad. V prípade, že bude dodacia lehota dlhšia, termín oznamujeme zákazníkovi individuálne - podľa údajov poskytnutých dovozcom, s ktorým spolupracujeme. Ak si objednáte tovar, ktorý je vypredaný, prípadne z akýchkoľvek dôvodov je nedostupný, okamžite Vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom). Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

DOPRAVA TOVARU A SPÔSOB PLATBY
Osobný odber:
v predajni SELEKT, Dolná 19, Banská Bystrica alebo je potrebné si  e-mailom alebo telefonicky  dohodnúť termín a miesto prevzatia tovaru
Doprava Slovenskou poštou: dodanie tovaru do 4 pracovných dní od realizovania objednávky
                                                  poštovné 5,-€
Doprava kuriérskou službou: dodanie tovaru do 48 hodín od realizácie objednávky
                                                  poštovné 5,-€
Pri objednávke nad 100,-€ je doprava Slovenskou poštou zdarma.
Pri objednávke nad 170,-€ je doprava kuriérskou službou zdarma.

Spôsob platby: hotovosť - pri osobnom odbere
                         dobierka
                         prevodom na účet
                           

Vyplnením a odoslaním údajov požadovaných systémom elektronického obchodu vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č.52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Zaväzujeme sa neposkytnúť osobné údaje zákazníkov inej osobe, alebo subjektu pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu klient nedá výslovný súhlas.

Košík
Počet položiek:   0
Cena:   0,00 €
Celý košík
Prihlásenie
Akcia
Vlasová kozmetika Lacca Blow Directional
Lacca Blow Directional
Lacca Blow Directional
12,20 €
Vlasová kozmetika Smooth Beauty Milk
Smooth Beauty Milk
Smooth Beauty Milk
12,50 €
Vlasová kozmetika Pump Too
Pump Too
Pump Too
10,40 €
Vlasová kozmetika Volume Up
Volume Up
Volume Up
9,70 €
Vlasová kozmetika BC Volume Boost Shampoo
BC Volume Boost Shampoo
BC Volume Boost Shampoo
7,50 €
All rights reserved: Selekt Shop sk