OBCHODNÉ PODMIENKY

1.VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1.1. Nákup prostredníctvom internetového obchodu www.vlasova-kozmetika.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že budú dodržovať tieto všeobecné obchodné podmienky. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kupujúceho zaväzujú od okamihu odoslania objednávky predávajúcemu.
Kúpnou zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim,ktorou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu. Kúpna zmluva obsahuje najmenej nasledujúce náležitosti:  
  • opis a množstvo tovaru
  • kúpna cena
  • spôsob zaplatenia kúpnej ceny
  • miesto a spôsob dodania tovaru kupujúcemu
  • identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá je vo veciach týkajúcich sa kúpnej zmluvy oprávnená konať za právnickú osobu, ak je kupujúcim právnická osoba
Predávajúci je prevádzkovateľ internetovej stránky elektronického obchodu na internetovej stánke www.vlasova-kozmetika.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Obchodné meno:Patrícia Bibová-Selekt
Sídlo: Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica
IČO - 37548212
Zápis: v Živnostenskom registry Okresného úradu  vo Zvolene, č.Žo-2003/20227/2/TOK
DIČ:1020045642
IČ DPH:SK1020045642

Prevádzka:
Selekt, Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica
Email:obchod@vlasova-kozmetika.sk
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia a.s.
IBAN:SK7911110000001136961008
BIC(SWIFT):UNCRSKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 01  Banská Bystrica
Tel.:048/4124969 fax:048/4124693
http://www.soi.sk
Email:
bb@soi.sk

1.2. Kupujúci je každá  fyzická  alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar: produkty , ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu
www.vlasova-kozmetika.sk

Právny vzťah založený kúpnou zmluvou, ako aj všetky právne vzťahy s ním súvisiace (vrátane zodpovednodtných právnych vzťahov) sa spravujú právom Slovenskej republiky; neprihliada sa pritom na kolízne ustanovenia slovenského právneho poriadku.

Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu však  pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim budú uvedené hlavné vlastnosti tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora.

Ak je kupujúcim podnikateľ (§ 2 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), pričom s prihliadnutím na všetky okolnosti je zrejmé, že uzavretie kúpnej zmluvy sa týka jeho podnikateľskej činnosti, vzťahujú sa na právny vzťah založený kúpnou zmluvou ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré sa týkajú "kupujúceho-podnikateľa".
Uzavretie kúpnej zmluvy sa považuje za týkajúce sa podnikateľskej činnosti kupujúceho najmä v prípade, ak v žiadosti o registráciu na internetovej stránke elektronického obchodu alebo v objednávke uvedie údaje, z ktorých vyplýva taký záver (najmä ak uvedie svoje identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty).

2. Práva a povinnosti predávajúceho

2.1. Predávajúci je :
 
         2.1.1.povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom  množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
           2.1.2.povinný zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal právne predpisy SR
      2.1.3.povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané  právnymi predpismi
          2.1.4.povinný odovzdať tovar iba kupujúcemu, resp.ním poverenej osobe po preverení jej identifikačných údajov
           2.1.5.oprávnený navrhnuť kupujúcemu uzavretie dohody o zmene dodacej lehoty, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar v lehote určenej kúpnou zmluvou Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

 
NEZODPOVEDÁME
za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, za poškodenie zásielky zavinené poštou.
Práva a povinnosti kupujúceho

2.2. Kupujúci je:
 
 
         2.2.1.povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
      2.2.2.povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu v okamihu odoslania objednávky, v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
         2.2.3.povinný nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho
        2.2.4.povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
        2.2.5.oprávnený ( s výnimkou kupujúceho - podnikateľa ) bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom  zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
Kupujúci, nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom jeho prevzatia.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.12.2009.
 

3. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY  
3.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia produktov dodaných na jej základe, a to aj bez uvedenia dôvodu. Objednávateľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto od začiatku zrušuje. Objednávateľ môže na odstúpenie od Kúpnej zmluvy použiť formulár poskytnutý Objednávateľovi Prevádzkovateľom spolu s informáciami pred uzatvorením Kúpnej zmluvy.

Formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je k dispozícii aj na stránke Obchodu. 

3.2. V lehote najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Objednávateľ zároveň povinný Prevádzkovateľovi zaslať späť (ďalej aj „vrátiť“) produkty dodané na základe Kúpnej zmluvy, od ktorej Objednávateľ odstupuje. Adresa na zaslanie tovaru: Selekt, Dolná 19, 97401 Banská Bystrica. Lehota na vrátenie Produktov podľa tohto bodu 2. VOP sa považuje za zachovanú, ak boli Produkty odovzdané na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.  

3.3. Prevádzkovateľ je povinný Produkty vrátené v súlade s bodom 2. týchto VOP prevziať. Prevádzkovateľ je ďalej povinný do 14 dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy vrátiť Objednávateľovi Kúpnu cenu spolu so všetkými platbami, ktoré Objednávateľ uhradil a Prevádzkovateľ prijal od Objednávateľa na základe Kúpnej zmluvy (cena Dopravy, cena Platby). Prevádzkovateľ však nie je povinný vrátiť Objednávateľovi Kúpnu cenu spolu s ostatnými platbami pred tým, ako mu budú doručené Produkty alebo pred tým, ako mu Objednávateľ preukáže zaslanie Produktov späť. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi platby podľa tohto bodu VOP rovnakým spôsobom, akým došlo k uskutočneniu platieb Objednávateľom. Objednávateľ sa pritom zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi maximálnu súčinnosť nevyhnutnú na riadne a včasné vrátenie Kúpnej ceny a ostatných platieb Objednávateľovi podľa tohto bodu VOP, najmä v prípade potreby poskytnúť Prevádzkovateľovi údaje o svojom bankovom účte, na ktorý má Prevádzkovateľ vrátiť Kúpnu cenu s ostatnými platbami. Objednávateľ a Prevádzkovateľ sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platieb, pričom Objednávateľovi v takom prípade nemôžu byť účtované žiadne ďalšie poplatky.   

3.4. Náklady na vrátenie Produktov Prevádzkovateľovi pri odstúpení Objednávateľa od Kúpnej zmluvy znáša Objednávateľ v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.. Objednávateľ znáša pri jeho Odstúpení od Kúpnej zmluvy i náklady na vrátenie Produktov, ktoré vzhľadom na ich povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

3.5. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP musia byť Produkty Prevádzkovateľovi vrátané nepoškodené, úplné, nespotrebované (a to ani čiastočne) a neopotrebované. Bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od vrátenia Produktov Prevádzkovateľovi v súlade s bodom 2. týchto VOP Prevádzkovateľ vrátené Produkty skontroluje, najmä za účelom zistenia, či vrátené Produkty neboli vrátené poškodené, neúplné, spotrebované (čo i len čiastočne) alebo opotrebované. Ak pri kontrole podľa predchádzajúcej vety Prevádzkovateľ zistí, že vrátené Produkty mu boli vrátené poškodené, neúplné, spotrebované (čo i len čiastočne) a/alebo opotrebované, vznikne mu voči Objednávateľovi nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s vrátením poškodených, neúplných, spotrebovaných (čo i len čiastočne) a/alebo opotrebovaných Produktov.

3.6. Na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP a z toho vyplývajúce práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Objednávateľa neupravené týmito VOP sa vzťahujú ustanovenia § 7 až § 10 zákona č. 102/2014 Z. z..  

3.7. V prípade, ak je Objednávateľovi spolu s objednanými a dodanými Produktmi poskytnutý akýkoľvek darček (alebo obdobné plnenie), darovacia zmluva naň je medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom uzavretá okamihom uzavretia Kúpnej zmluvy, a to s rozväzovacou podmienkou, že v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Objednávateľom sa od začiatku zrušuje aj darovacia zmluva na daný darček a Objednávateľ je povinný darček vrátiť Prevádzkovateľovi spoločne s Produktmi, a to spôsobom a za podmienok určených pre vrátenie Produktov podľa tohto článku VOP.

4. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
4.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e- mailom na obchod@vlasova-kozmetika.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov
(ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

4.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

4.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR
www.mhrsr.sk.

5. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE
5.1. Na zodpovednosť za vady Produktov, záruku a uplatňovanie práv z nich (reklamácie) sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonníka alebo aj len „OZ“), najmä ustanovenie § 619 a nasl. OZ a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Reklamačný poriadok

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie. Viď Ochrana osobných údajov


7. DODACIE LEHOTY

Tovar, ktorý si u nás objednáte, Vám bude odoslaný najneskôr do 14 pracovných dní. Našou snahou je však odoslať ho v najkratšej možnej lehote, podľa toho, aká dodacia lehota sa pri tovare zobrazuje. Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene, adekvátne zabalený. Súčasťou zásielky bude aj daňový doklad. V prípade, že bude dodacia lehota dlhšia, termín oznamujeme zákazníkovi individuálne – podľa údajov poskytnutých dovozcom, s ktorým spolupracujeme. Ak si objednáte tovar, ktorý je vypredaný, prípadne z akýchkoľvek dôvodov je nedostupný, okamžite Vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom). Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

8. DOPRAVA TOVARU A SPÔSOB PLATBY

Osobný odber: v predajni Selekt, Dolná 19, Banská Bystrica, po telefonickom alebo emailovom dohovore
Doprava Slovenskou poštou: dodanie tovaru do 4 pracovných dní od akceptácie objednávky
                                                      doprava 5,-€
Doprava kuriérskou službou: dodanie tovaru do 48 hodín od akceptácie objednávky
                                                       doprava 5,-€

Pri objednávke nad 100,-€ je doprava Slovenskou poštou zdarma.
Pri objednávke nad 170,-€ je doprava kuriérskou službou zdarma.
Spôsob platby: hotovosť – pri osobnom odbere
                            dobierka
                            prevodom na účet

Vyplnením a odoslaním údajov požadovaných systémom elektronického obchodu vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov. Zaväzujeme sa neposkytnúť osobné údaje zákazníkov inej osobe, alebo subjektu pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu klient nedá výslovný súhlas.


 
Košík
Počet položiek:   0
Cena:   0,00 €
Celý košík
Prihlásenie
Akcia
Vlasová kozmetika Super Hold Hairspray
Super Hold Hairspray
Super Hold Hairspray
6,59 €
Vlasová kozmetika Cold Blond Shampoo
Cold Blond Shampoo
Cold Blond Shampoo
5,89 €
Vlasová kozmetika Gloss
Gloss
Gloss
8,50 €
Vlasová kozmetika Caviar Sublime Shampoo
Caviar Sublime Shampoo
Caviar Sublime Shampoo
10,10 €
Vlasová kozmetika Strong Texturizing Gel
Strong Texturizing Gel
Strong Texturizing Gel
6,00 €
All rights reserved: Selekt Shop sk